Regulamin promocji „500 zł na reklamę banerową na Ceneo.pl z Comfino.pl”

 

Art. 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji „500 zł na reklamę banerową na Ceneo.pl. z Comfino.pl”.
 2. Organizatorem promocji jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy, pod numerem  KRS 0000390656, NIP 9512209854, o kapitale zakładowym wynoszącym 352 646,50 zł opłacony w całości.
 3. Informacja o Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej Comfino.pl. https://comfino.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 4. W ramach Promocji dostępnych jest 20 (słownie: dwadzieścia) pakietów każdy o wartości 500 zł, w których będzie 20 000 PV – kampania banerowa display w serwisie Ceneo na stronach kategorii/produktów (możliwe formaty do przygotowania: belki na mobile 300×100, 600×200/belka desktop 160×600, 718×70),dalej zwanych „Pakietami Promocyjnymi”. Kwota Pakietu Promocyjnego może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie wyżej opisanych reklam display na Ceneo.pl przekierowujących na stronę sklepu Uczestnika Promocji.
 5. Promocja rozpoczyna się w dniu 19.08.2021 roku i trwa do 10 września (ostateczny termin podpisania umowy na usługi Comfino.pl, implementacja do 30. września) lub do wyczerpania Pakietów Promocyjnych, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Promocja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540).
 7. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami Organizatora, chyba że indywidualne warunki danej promocji stanowią inaczej.

Art. 2

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o przedsiębiorcach,  zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie poniższe warunki:

a) Posiadają konto sklepowe w serwisie Ceneo.pl, prowadzonym przez Ceneo.pl sp. z o.o., i korzystają z usług Ceneo.pl,

b) wyrażą chęć skorzystania z usługi Comfino.pl korzystając z dedykowanego linku umieszczonego w newsletterze Ceneo.pl, kierującego do formularza kontaktowego znajdującego się na https://comfino.pl/kontakt/ i prawidłowo wypełnią ten formularz (dalej: Zgłoszenie).

c) Podpiszą umowę na usługi Comfino.pl oraz dokonają skutecznej, pełnej implementacji usługi Comfino.pl w swoim sklepie internetowym.

 

Art. 3

 1. Dwudziestu Uczestników Promocji, którzy jako pierwsi spełnią warunki określone w Regulaminie otrzymają Pakiet Promocyjny. Organizator Promocji jest wyłącznie upoważniony do weryfikacji momentu dokonania przez Uczestnika Promocji implementacji usługi Confimo.pl i przyznania Pakietu Promocyjnego.
 2. Pakiet Promocyjny nie podlega wymienia na gotówkę.
 3. Uczestnik Promocji, spełniający warunki Regulaminu, jest uprawniony do otrzymania jednego Pakietu Promocyjnego.
 4. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany przez Organizatora o spełnieniu warunków regulaminu oraz przyznaniu Pakietu Promocyjnego. Informacja zostanie przekazana na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania informacji wyłącznie tym Uczestnikom Promocji, którzy otrzymają Pakiet Promocyjny.

Art. 4

Zasady  składania  i  rozpatrywania  reklamacji  przez przedsiębiorców określa  Regulamin serwisu Comfino.pl dostępny na stronie https://comfino.pl/regulamin/.

 

Art. 5

 1. Organizator jest Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w następujących celach:

a) przeprowadzenia Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) obowiązkowej administracji podatkowo – księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

c) rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą̨ przekazane do państwa trzeciego lub organizacji mię

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą̨ przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w ust 2 powyżej.

5. Dane Uczestników Promocji nie będą̨ podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6. Informacje dotyczące praw Uczestników, związanych z przetwarzaniem danych osobowych są dostępne na stronie https://comfino.pl/polityka-prywatnosci/.

Art. 6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Promocji spełniają warunki określone w Regulaminie.
 2. Organizator Promocji zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów. W takim wypadku nowy Regulamin zostanie udostępniony zgodnie z § 1 ust. 3.
 5. Skorzystanie z Promocji oznacza, iż Uczestnik zapoznał się i akceptacje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie serwisu Comfino.pl.