REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1 Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy Regulamin serwisu określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług przez Comperia dla Klientów Usług za pośrednictwem Strony internetowej.
1.2 Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.3 Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu uzyskania korzystania z Usługi.
1.4 Językiem, w którym Comperia będzie się komunikować z Klientem jest język polski.
1.5 Korzystanie z Usług w oparciu o niniejszy Regulamin jest bezpłatne.

2 Definicje
2.1 Comperia – oznacza spółkę Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390656, NIP 951-220-98-54, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 353 954,70 zł, posiadającą status małej instytucji płatniczej, w rejestrze małych instytucji płatniczych znajduje się pod numerem MIP37/2019, będącą pośrednikiem kredytowym w zakresie umów o kredyt konsumencki, wpisaną do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK001025.
2.2 Comfino – wirtualny moduł doradczy dla zakupów w sektorze e-commerce, który pozwala Klientowi na korzystanie z Usługi świadczonej przez Comperia za pośrednictwem Strony internetowej.
2.3 Klient – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, osobę w pełni zdolną do czynności prawnych, zainteresowaną dokonaniem zakupów przy wykorzystaniu Strony internetowej, posiadającą stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4 Kredyt konsumencki – oznacza wyrażoną w złotych sumę wszystkich środków pieniężnych udostępnionych Klientowi na podstawie umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;
2.5 Partner – podmiot współpracujący z Comperia, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenia udzielenia Klientowi pożyczki, kredytu lub innego Produktu finansowego (w tym bank lub inny podmiot, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela Produktu finansowego). Aktualna lista Partnerów dostępna jest w załączniku do Regulaminu, zmiana załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu.
2.6 Produkt finansowy – pożyczka, kredytu lub inne finansowanie o zbliżonym charakterze.
2.7 Regulamin – oznaczana niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Comperia.pl S.A.
2.8 Reklamacja – oznacza reklamację w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym tj. wystąpienie Klienta będącego osobą fizyczną, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczonych Usług, lub reklamację w rozumieniu art. 2 pkt. 24B ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych tj. wystąpienie Klienta nie będącego osobą fizyczną, w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczonych Usług.
2.9 Sprzedawca – oznacza sprzedawcę współpracującego z Comperia, od którego Klient nabywa towary i usługi przy wykorzystaniu Kredytu konsumenckiego.
2.10 Strona internetowa – oznacza serwis internetowy funkcjonujący pod adresem https://www.comfino.pl/.
2.11 Treści – oznacza wszystkie informacje i materiały znajdujące się na Stronie internetowej.
2.12 Umowa – oznacza umowę opartą o przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem procesu, w którym oświadczenia woli związane z zawarciem tej umowy są składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem Internetu.
2.13 Usługi – oznacza określone w Regulaminie usług świadczone Klientom przez Comperia za pośrednictwem Strony internetowej.
2.14 Usługi płatnicze – oznaczają usługi płatnicze świadczone przez Comperia na rzecz Klienta na podstawie Regulaminu usług płatniczych oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

3 Rodzaje i zakres Usług świadczonych a pośrednictwem Strony internetowej
3.1 Comperia świadczy drogą elektroniczną usługi związane z zawarciem Umowy będące następstwem pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku oraz udostępnianie i przeglądanie informacji dotyczących Produktów finansowych, w tym sposobu spłaty należności wynikających z Umowy o kredyt konsumencki;

4 Korzystanie z usług
4.1 W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Klient powinien dysponować sprzętem komputerowym mającym:
4.1.1 dostęp do Internetu;
4.1.2 zainstalowaną najnowszą dostępną wersję przeglądarki internetowej t.j. Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari;
4.1.3 włączoną obsługę plików Cookies oraz obsługę Java Script;
4.1.4 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader DC, dostępny do pobrania na stronie www.adobe.com.
4.2 Przy korzystaniu ze Strony internetowej zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall.
4.3 W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów wskazanych w ustępie 4.1 Comperia nie gwarantuje prawidłowego działania Strony internetowej i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
4.4 Klient ma obowiązek korzystać ze Strony internetowej w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4.5 Klient nie może zamieszczać na Stronie internetowej nielegalnych treści ani złośliwego oprogramowania.
4.6 Wszelkie dane przekazywane przez Klienta, w tym jego dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony internetowej będą zgodne z prawdą, aktualne i nie będą wprowadzać w błąd.
4.7 Comperia ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez Klienta, jeśli jest to wymagane przez prawo lub Comperia uzna je za obraźliwe, niestosowne, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Comperia zastrzega sobie prawo do usunięcia tego typu treści bez uprzedniej zgody Klienta.

5 Złożenie wniosku o zawarcie Umowy
5.1 Zawarcie Umowy jest możliwe po wcześniejszym złożeniu przez Klienta wniosku o zawarcie Umowy.
5.2 Klient może złożyć wniosek o zawarcie Umowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
5.2.1 ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5.2.2 działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
5.2.3 jest osobą, która ukończyła 18 rok życia;
5.2.4 jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5.2.5 posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz posiada numer ewidencyjny PESEL;
5.2.6 nie uczestniczy w schematach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ani nie wiąże się z nim ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
5.3 W przypadku wyboru, poprzez sklep internetowy Sprzedawcy, Comfino jako metody płatności, następuje przekierowanie do Strony internetowej, gdzie Klient składa na podstawie danych przekazanych przez Sprzedawcę, wniosek o zawarcie Umowy. W przypadku błędnych danych we wniosku (np. braku polskich liter w imieniu lub nazwisku), Klient ma obowiązek poprawienia danych. Złożenie wniosku następuje w momencie naciśnięcia przycisku sugerującego zawarcie Umowy, po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i innych wymaganych przez Comperia oświadczeń.
5.4 Przedstawione we wniosku wskazania kwoty raty, mogą posiadać minimalną rozbieżność pomiędzy sumą rat, a całkowitą kwotą do spłaty. Rozbieżność może wnikać z zastosowania zaokrąglania kwoty raty.
5.5 Klient składając wniosek za pośrednictwem Sprzedawcy, musi potwierdzić swój numer telefonu poprzez wpisanie na stronie internetowej otrzymanego w SMS kodu.
5.6 W razie przerwania wypełniania Wniosku, Comperia podejmie czynności mające na celu wznowienie procesu wypełniania Wniosku w miejscu jego przerwania.
5.7 Comperia na podstawie danych przekazanych przez Klienta we wniosku, przedstawia Klientowi dostępne wstępne oferty Produktów finansowych, z zastrzeżeniem że dostępność zależna jest od określonych parametrów dla Produktu Finansowego przez Partnera Comperia.
5.8 Klient po wybraniu dostępnej wstępnej oferty Produktu finansowego, przechodzi do dalszego procesu wypełniania wniosku, w zależności od wybranego Produktu Finansowego:
5.8.1 na Stronie internetowej, gdzie Klient obowiązany jest podać informacje niezbędne do ukończenia wniosku, dane następnie przekazywane są Partnerowi Comperia;
5.8.2 na stronie Partnera Comperia, gdzie Klient obowiązany jest podać informacje niezbędne do ukończenia wniosku;
5.9 Partner Comperia przeprowadza weryfikację pełnego wniosku i określa czy Klient spełnia warunki umożliwiające zawarcie Umowy.
5.10 Decyzję odnośnie możliwości zawarcia Umowy podejmuje w każdym przypadku Partner Comperia.
5.11 Comperia nie podejmuje decyzji w sprawie przyznania użytkownikowi Produktu finansowego, jak też odmowy jego przyznania.

6 Konto Klienta
6.1 Wraz z przekazaniem danych we wniosku o zawarcie umowy, Klientowi zakładane jest konto Klienta.
6.2 Konto Klienta służy do podglądu danych historycznych tj. złożone wnioski o zawarcie umowy, dane osobowe jakie Klient podał oraz wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych i inne czynności wymagające zgody Klienta.
6.3 Dostęp do Konta Klienta, Klient uzyskuje po utworzeniu hasła dostępu, za pomocą, którego może następnie zalogować się na swoim Koncie.
6.4 Dane osobowe z Konta Klienta służą następnie po uwierzytelnieniu hasłem do uzupełnienia następnych wniosków o zawarcie umowy, z możliwością ich modyfikacji.
6.5 Klient zobowiązany jest do korzystania z Konta Klienta w sposób bezpieczny, w tym w szczególności do nie udostępnienia hasła lub loginu osobie trzeciej, lub umożliwienia przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie.
6.6 Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Comfino za pośrednictwem własnego Konta.

7 Zawarcie Umowy
7.1 Zawarcie Umowy jest dostępne jedynie dla Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację wniosku oraz otrzymali wstępną ofertę Produktu finansowego, a następnie dokończyli wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony przez Partnera Comperia.
7.2 O decyzji Partnera Comperia, Klient zostanie poinformowany w zależności od Partnera Comperia i wybranego Produktu Finansowego:
7.2.1 w formie komunikatu wyświetlanego na stronie internetowej, lub
7.2.2 za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany we wniosku adres e-mail
7.2.3 za pośrednictwem SMS, wysłanego na wskazany we wniosku numer telefonu.
7.3 O decyzji, o której mowa powyżej w pkt 6.2 informuje Partner Comperia, Comperia może w szczególnych przypadkach stanowić wyłącznie pośrednika w tej komunikacji.
7.4 Po zawarciu Umowy na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana Umowa na trwałym nośniku w formacie PDF.
7.5 Jeżeli Klient nie otrzyma powyższej wiadomości, należy:
7.5.1 sprawdzić folder spam, lub
7.5.2 skontaktować się z Comperia pisząc na bok@comfino.pl.
7.6 Klient, który zawarł Umowę zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków wynikających z Umowy, a postanowienia niniejszego Regulaminu nie umniejszają obowiązków Klienta wynikających z Umowy.

8 Usługi płatnicze
8.1 Warunkiem zawarcia Umowy o Usługę płatniczą jest zawarcie umowy o Kredyt konsumencki pomiędzy Klientem i Partnerem Comperia.
8.2 W zależności od Partnera:
8.2.1 Partner bez zbędnej zwłoki dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy zgodnie z przekazaną dyspozycją;
8.2.2 Comperia bez zbędnej zwłoki dokonuje przelewu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

9 Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług
9.1 Klient rozpoczyna korzystanie z Usług z momentem wejścia na Stronę internetową i rozpoczęcia jej przeglądania.
9.2 Klient kończy korzystanie z Usług w momencie zamknięcia i opuszczenia Strony internetowej.
9.3 Klient zamykając przeglądarkę może spowodować usunięcie danych przesłanych do Strony internetowej. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce stosowanej przez Klienta.
9.4 Comperia może czasowo lub trwale zakończyć świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień 4.4 – 4.7 niniejszego Regulaminu lub z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub prawnych.

10 Prawa własności intelektualnej
10.1 Wszelkie prawa autorskie do Strony internetowej, jak i do jej elementów, w tym treści, grafiki, baza danych stanowią własność Comperia lub Comperia jest uprawniona do korzystania z nich na podstawie odpowiednich umów licencyjnych zawartych pomiędzy Comperia a podmiotami uprawnionymi.
10.2 W zakresie w jakim prawa autorskie przysługują Comperia, ochronie podlega zarówno Strona internetowa jako całość, a także wszelkie jej poszczególne elementy, w tym w szczególności projekt, tytuły, spisy treści, hasła, opisy, komentarze, zdjęcia, rysunki, ryciny, tabele, schematy, dobór materiałów itp.
10.3 Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Strony internetowej i zamieszczonych w niej treści jest zabronione.
10.4 Naruszenie praw autorskich skutkowało będzie żądaniem naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za wykorzystywanie treści zamieszczonych na Stronie internetowej ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 100 zł rocznie od 1000 znaków tekstu, bez spacji, wraz z przypisami.
10.5 Wykorzystanie danych ze Strony internetowej w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym oraz każdorazowo otrzymaniu pisemnej zgody osoby reprezentującej Comperia.
10.6 Klient może pobierać treści dostępne na Stronie internetowej wyłącznie do użytku prywatnego, niezwiązanego z działalnością zarobkową i zawodową, w ramach dozwolonego użytku.

11 Ochrona danych osobowych
11.1 Comperia przetwarza dane Klienta w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Usług i zapewnienia zgodności działań z odnośnymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.2 Zasady przetwarzania danych, w tym wszelkie informacje dotyczące rodzajów, celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych Klientów, odbiorców danych osobowych i praw Klientów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej.

12 Reklamacje
12.1 Klient może wnieść reklamację związaną ze świadczeniem Usług przez Comperia.
12.2 Klient może wnieść reklamację:
12.2.1 pisemnie – przesyłając Reklamację na adres korespondencyjny Comperia ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa lub składając osobiście w biurze Comperia przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa;
12.2.2 ustnie – przez telefon kontaktując się z Comperia lub osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w biurze Comperia przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673 Warszawa;
12.2.3 w formie dokumentowej lub elektronicznie – przesyłając Reklamację na adres reklamacje@comfino.pl
12.3 Reklamacja powinna zawierać:
12.3.1 dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta;
12.3.2 opis problemu będącego podstawą złożenia Reklamacji;
12.3.3 zastrzeżenia dotyczące świadczonej Usługi;
12.3.4 żądanie lub oczekiwania odnośnie sposobu rozpatrzenia Reklamacji;
12.4 Niewskazanie informacji lub odmowa wskazania informacji, o których mowa w ustępie 8.3 może skutkować niemożliwością rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia na nią odpowiedzi.
12.5 Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie dłużej nie dłużej niż w terminie 30 dni (w zakresie Usług płatniczych – 15 dni) od jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpatrzenie Reklamacji w ciągu 30 dni (w zakresie Usług płatniczych – 15 dni) jest niemożliwe, Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz o spodziewanej dacie rozpatrzenia Reklamacji, która nie będzie dłuższa niż 60 dni (w zakresie Usług płatniczych – 35 dni) od otrzymania Reklamacji.
12.6 Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Klientowi na piśmie lub (w zakresie Usług płatniczych – po uzgodnieniu z Klientem) na innym trwałym nośniku. Na prośbę Klienta odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
12.7 Ewentualne spory między Klientem a Comperia, w szczególności wynikające z negatywnego rozpatrzenia Reklamacji, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, mogą zostać na wniosek Klienta rozwiązane na drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów. Organem właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów jest Rzecznik Finansowy. Dane kontaktowe Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje na temat zasad i procedury pozasądowego rozwiązywania sporów przez Rzecznika Finansowego można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem https://rf.gov.pl/;
12.8 W celu rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Comperia, Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską „Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów” (ODR). ODR to interaktywna strona internetowa umożliwiająca internetowe pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczacych zobowiązań wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, zawieranych przez konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców z siedzibą w Unii Europejskiej. Platforma ODR jest dostępna pod adresem http://ec.euorpa.eu/odr/;

13 Postanowienia końcowe
13.1 Niniejsze brzmienie regulaminu obowiązuje od dnia 21.03.2023
13.2 Regulamin serwisu jest dostępny na Stronie internetowej.
13.3 Comperia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w razie wystąpienia:
13.3.1 zmiany w prawie dotyczącej działalności Comperia lub zmiany wykładni prawa wynikającej z orzeczeń sądów, trybunałów, decyzji administracyjnych wydawanych przez właściwe organy w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w szczególności wpływających na prawa i obowiązki Klienta lub Comperia na gruncie niniejszego Regulaminu;
13.3.2 wydania nowych lub zmiany istniejących rekomendacji, dobrych praktyk, komunikatów lub zaleceń właściwych organów administracyjnych lub urzędów;
13.3.3 zmiany na Stronie internetowej w szczególności dodaniu, zmianie lub wycofaniu funkcjonalności na Stronie internetowej;
13.3.4 zmian mających na celu optymalizację, zmianę, dodanie lub usunięcie Usług świadczonych przez Comperia.
13.4 Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownych informacji na Stronie internetowej przez okres 14 dni licząc od daty zmiany Regulaminu.
13.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.